Somestrategia

5

6

4

1

2

3

Tiimioppiminen

Oppiminen tapahtuu yhdessä tekemisen kautta olemalla vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten, asiakkaiden ja valmentajan kanssa. Harva saa tuloksia aikaan yksin vaan tiimissä ja yhdessätekemällä saavutetaan enemmän ja nopeammin.

 

Tiimioppiminen vaatii sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin. Yhdessä sovitut asiat ja tiimin omat pelisäännöt vaikuttavat osaltaan turvallisuudentunteen luottamuksen lisääntymiseen. Yhdessä toimiminen vaatii luottamusta tiimin jäseniin ja valmentajiin, siksi hyvästä työilmapiiristä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Avoin, positiivinen ja erilaiset toimijat huomioon ottava ilmapiiri ruokkii luottamuksen henkeä ja helpottaa kaikkien osallistumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijoiden usko ja luottamus omiin kykyihin kasvaa kun he saavat itse määritellä omat ja tiimin tavoitteet ja keinot miten tavoitteet saavutetaan.

 

Opiskelija, joka pystyy vaikuttamaan asioihin ja viemään tiimin yhteisiä asioita eteenpäin opiskelussaan on sitoutuneempi ja valmiimpi oppimaan uutta. Tiimissä tieto vaihtaa omistajaa ja yhdessä ongelmien ratkaiseminen ja uuden oppiminen tuntuu mielekkäältä.

Tiimioppiminen ja dialogi

Dialogi

Dialogi on yksi tiimioppimisen peruspilareista. Kuuntele, kunnioita, arvosta toisten mielipiteitä ja puhu suoraan toimivat neljänä dialogin kulmakivenä. Tiimioppimisessa erilaisuus on valttia ja kullakin yksilöllä on omat tapansa toimia ja oppia ja kukin kantaa mukanaan omia vahvuuksiaan. Erilaiset vahvuudet ja tavat toimia ruokkivat tiimiä ja antavat uusia näkökulmia opittaviin asioihin.

 

Dialogiympyrä, jossa kaikki tiimiläiset ja valmentaja istuva rauhaisasti ringissä on oiva työväline tiimin yhteisten asioiden sopimiseen, opitun jakamiseen ja ennen kaikkea palautteen antoon. Ringissä opiskelijat voivat jakaa oppimisprosessin kokemuksia, onnistumisia, saavutuksia ja pohtia mitkä asiat olisi voinut tehdä toisin. Dialogirinkiin kuuluu yhtenä osana myös kavereiden kehuminen.

YouTube - Miten dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta

Sosiaalinen media ja tiimioppiminen

Tiimin yhteinen Facebook-ryhmä auttaa kaikkia pysymään kartalla yhdessä sovituista asioista, mahdollisista muutoksista ja aikatauluista. Facebook ryhmän avulla yhteiset tehtävät on helppo kirjata muistiin ja näin jokainen pysyy kartalla missä mennään.

 

Oppimisprosessien dokumentointi on myös kätevää pientiimeissä. Silloin tiimin jäsenet voivat yhdessä suunnitella esimerkiksi jotain työprosessia kuvaavan videon kulun ja tehdä yhdessä kyseisen videon. Yhdessä suunnittelu ja ideointi auttaa vielä jäsentämään opittua ja kukin opiskelija saa tehdä omat ajatukset ja osaamisen näkyväksi muille tiimiläisille.

Tiimin pelisäännöt

Yhdessä rakennetut pelisäännöt auttavat tiimiä arkipäivän toiminnoissa sekä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelisäännöt on hyvä pitää aina esillä tiimin yhteisissä tiloissa sekä tiimin yhteisessä sosiaalisen median kanavassa.  Säännöt on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Pelisäännöt voi laatia oheisen lomakkeen apukysymysten avulla. Voit ladata lomakkeen PDF-tiedostona latauslinkistä tulostusta varten.

Lataa linkistä oheinen lomake tulostusta varten (PDF)